Socialpædagogisk støtte efter SEL §85

Socialpædagogisk støtte efter SEL §85

Curam tilbyder socialpædagogisk bistand til unge og voksne, som har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Vi har tillige 2 lejligheder som kan bruges som midlertidig bolig til personer der har brug for Socialpædagogisk støtte efter SEL §85, enten fordi de akut står uden bolig, eller har brug for et midlertigt ophold, på vej mod et nyt tilbud.

Målgruppen:

Kendetegnes typisk ved, at borgerens funktionsniveau, fysisk, psykisk og/eller socialt, som udgangspunkt er væsentligt/betydeligt nedsat, varigt eller midlertidigt. Ud over, at borgeren har en væsentlig/betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer, har borgeren ofte et behov for støtte i form af pædagogisk hjælp, støtte, ledsagelse m.v. med henblik på udvikling eller vedligeholdelse af færdigheder, omsorg eller støtte og optræning.

Det er typisk hjemløse, psykisk syge og andre grupper med behov for særlig pædagogisk støtte. 

Curam tilbud vedr. paragraf 85 i serviceloven

Det er en integreret del af al socialpædagogisk bistand, at
borgeren støttes i selvstændiggørelse og udvikling af personlige færdigheder. Støtten tager sigte på hjælp til selvhjælp både på det praktiske og personlige plan.
Der foretages en individuel udredning og vurdering af behovet for den socialpædagogiske støtte. Indholdet i støtten kan blandt andet omfatte:

 • Støtte til optræning og udvikling af ADL (Almindelig
  daglig levevis) herunder personlige og praktiske færdigheder, her kan nævnes dagligdagskompetencer som pædagogisk støtte og struktur til at gennemføre praktiske gøremål i dagligdagen, spisetræning, ernæring, motion, indkøb, opvask, rengøring, post, m.v.
 • Recovery og psykosocial rehabilitering
 • Støtte til gennemførelse af besøg hos læge, psykiater, tandlæge og lignende behandling.
 • Støtte til at tilrettelægge og overskue egen økonomi og udgifter
  Under særlige omstændigheder og hvor behovet taler herfor vil den socialpædagogiske støtte kunne omfatte ledsagelse i forbindelse med udøvelse af sport, fritids og kulturtilbud, kommunens aktivitets- og samværstilbud eller ledsagelse til og fra beskyttet beskæftigelse som led i træning af færdigheden med henblik på at kunne blive bedre i stand til at færdes på egen hånd.
 • Pædagogisk ledsagelse til ferie i grupper med ligestillede
 • Støtte til social træning, mestring og udvikling af en
  bedre funktion.
 • Generelle forebyggelsesstrategier for at mindske/ hindre af yderligere funktionstab
 • Støtte til kommunikation
 • Jeg – støttende samtale
 • Psykoedukation
 • SPT (træning af sociale kompetencer)

Priser:

Vores timetakst starter ved 420 kr. pr. time, som er inkl. journalskrivning i Planner4Yoy efter hvert samvær, en statusrapport og et statusmøde hver anden måned.

Prisen for ophold i en af vores boligere i Parcellen starter ved 35.000 kr. inkl. 9 timers socialpædagogisk støtte.

Eksempler på tilvalgsydelser:

 • Afrusning
 • Misbrugsbehandling
 • Psykologiske undersøgelser
 • Psykiatrisk screening
 • Inddragelse af andre faggrupper/anden ekspertise

Så send en mail til post@cuam.dk eller ring til tlf. 2924 8370, og vi vender tilbage i løbet af få timer.

Hent flyers her: