Døgntilbud til børn og unge

Curam siger aldrig nej til et barn eller ung i nød, og vi løser opgaver hvor andre måske har sagt nej.

Curam har 2 døgnbehandlingsafdelinger Spero (6-12 årige) og Context 10-18 (23 årige) med 5 pladser på hver afdeling.

​​Hos Curam har vi fokus på individuelle behov, hver sag er unik, og derfor tager alt vores arbejde udgangspunkt i en Individuel Plan (IP) og med denne som udgangspunkt tilrettelægges en pædagogisk hverdag der tager udgangspunkt i barnets og den unges nærmeste udviklingszone. Ved en anbringelse gennem Curam, vil både barnet/den unge, deres familie og den anbringende myndighed opleve et meget højt faglig niveau, og vi går aldrig på kompromis med vores faglighed.

Vi ønsker ikke blot at opbevare de unge, vi ønsker at tilbyde dem behandling, og støtte dem mod nærmeste udviklingszone.

Målgruppe

​Curam er et tilbud til unge fra 6-18 (23) årig, med et bredt spekter af problematikker og udfordringer i deres hverdag. Overordnet er dog et fællestræk ved de unge, at de udviser en problematisk adfærd, så som at være udadreagerende, selvskadende, antisocial og/eller har et stofmisbrug.

​Typisk omhandler det følgende 4 hovedgrupper:​

 1. Kriminalitet og antisocial adfærd. I forhold til kriminalitetsproblematikker i de unges liv, er der ofte tale om berigelse og vold. Men det kan også være, at den unge er indblandet i hærværk, bande- og gruppekriminalitet, salg af stoffer, graffiti, brandstiftelse el.lign. Endvidere er det adfærdsvanskeligheder i forbindelse med at indgå i sociale relationer, såsom familie og positive vennegrupper, samt de etablerede systemer, herunder skole, arbejde, fritidsaktiviteter osv.
 2. Misbrug. Mange af de unge, der er indskrevet hos Curam, har et problematisk brug af stoffer – typisk hash, men også kokain, amfetamin, alkohol, ecstasy o.a. Dette misbrug, vanskeliggør, at den unge kan varetage et arbejde, en uddannelse og få en dagligdag til at fungere, samt opnå de samme ting som deres jævnaldrende. Det sætter også hele familien under voldsomt pres og kan have store konsekvenser for både forældre og søskende. Når man bliver indskrevet hos Curam, skal den unge samarbejde målrettet hen mod at komme ud af sit misbrug, og vi laver en screening for misbrug. Vi arbejde med udgangspunkt i PAV (projekt andre valg, læs mere her.)
 3. Psykiske lidelser. En del af Curams målgruppe, har psykiske problemer eller psykiatriske lidelser – nogle er diagnosticeret. Dette er typisk unge med dyssociale træk, personlighedsforstyrrelser, ADHD, Borderline og skizofreni. I nogle sammenhænge består en del af Curams arbejde i at klarlægge – i samarbejde med relevante fagpersoner – om den unge evt. har en ubehandlet psykisk lidelse, derfor laver i ofte en psykiatrisk screening af den unge.
 4. Børn og unge der er svært traumatiserede i deres første leveår, eksempelvis som følge af pludselige tab, mange skift, omsorgssvigt, fysiske, seksuelle og/eller psykiske overgreb. Ofte diagnosticeret med en reaktiv tilknytningsforstyrrelse, og ofte med alvorlige forstyrrelser i deres selvopfattelse og relationer til andre mennesker, dvs. børn og unge med træk af adfærdsforstyrrelser og borderline/affektive forstyrrelser/ momentvise psykotiske tilstande, samt børn med træk af tidlig frustration.

​Hos Curam inddrager vi altid familien som en del af vores helhedsorienterede indsats med barnet/den unget da det er vores erfaring, at en høj grad af involvering af barnets/den unge netværk, giver den størst mulige udvikling ses hos den unge, og ikke mindst hos familien som enhed. Vi arbejder meget bevidst med det dilemma,

​”at den biologiske familie/den unges netværk – og ofte mest centralt mor og far – er årsagen til barnets problem og ofte ubevidst er med til at opretholde den negative udvikling, samtidig med, at de er den vigtigste ressource for at barnet overkommer sine problemer”.​

Individuel plan (IP)

​Udgangspunktet for arbejdet med barnet/den unge både på den korte bane og den længere bane, vil være en konkret udformet individuel plan, som senest 14 dage efter den unge er startet hos Curam, laves i tæt samarbejde med barnet/den unge.

​Individuelle Planer er hjørnestenen i alt pædagogisk arbejde hos Curam, og vi vægter det meget højt, og alle medarbejder oplæres og trænes løbende i hvordan man arbejder med udgangspunkt i Individuelle Planer.

Med udgangspunkt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område, har vi hos Curam udarbejdet et retningsgivende dokument som du kan læses mere om her (IP)

Det konkrete arbejde med Individuelle Planer hos Curam

​Udarbejdelse af den individuelle plan skal som minimum omfatte:

 • Udredning og afklaring af den enkeltes ønsker, mål og behov.
 • Formulering og omsætning af mål og delmål til konkrete aftaler om indsatser i et samarbejde mellem relevante parter.

​Planen skal tage udgangspunkt i den kommunalt udarbejdede handleplan. I tilfælde af, at kommunen ikke har udarbejdet den kommunale handleplan, udarbejdes ligeledes en individuel plan, for at sikre en målrettet indsats for den enkelte.

​En nærmere beskrivelse af Individuelle Planers indhold hos Curam

 • Når en ny ung henvises til Curam, oprettes og indskrives vedkommende i Curams elektroniske journaliserings- og dokumentations system Planner4You af Curams socialrådgivere evt. en fra ledelsen.
 • Indskrivningssamtale med kontaktpædagog med fokus på den unges ønsker, mål og behov. Ved denne samtale afdækkes ligeledes den unges kommunikative kompetencer, så vi er sikre på, at vi kommunikere med den unge på en måde som den unge forstår og som giver mening.
 • ​Mål og delmål forberedes af afdelingsleder til efterfølgende drøftelse på afdelingsmøde og den individuelle plan aktiveres af socialrådgiver.
 • Der drøftes og besluttes mål og delmål, gerne på afdelingsmøde, med udgangspunkt i den kommunale handleplan og øvrigt eksternt samarbejde, indskrivningssamtale, afdækning af kommunikative kompetencer og barrierer, og afdækning af den unges forudsætninger for indflydelse.
 • Der afholdes løbende opfølgende samtaler i forhold til mål og delmål mellem kontaktpædagog og den unge.
 • Div. udtalelser skrives af socialrådgiver i tæt samarbejde med den unges primærpædagog.
 • Inddragelse af den unge, fx via feedback fra den unge vedr. primærpædagogens indsats og Curams samlede indsats, vægtes højt i Curams arbejde med IP, og er ikke bare tomme ord, men udføres i praksis.

​Visitation

​Visitation til akutafdelingen sker i samarbejde med Curams visitationsgruppe som består af aut. psykolog Flemming Z. Christiansen, afdelingsleder Katrine Ahlquist og socialrådgiver Kim Heiner-Larsen, som træffes på tlf. 2924 8370, og har vi plads og nok professionelle medarbejder, kan anbringelsen ske med få dages varsel.

​​Visitation forudsætter en høj grad af gensidig information. Sagsbehandleren giver en dækkende beskrivelse af den unge og sender alle relevante papirer til Curam, og på det grundlag vurderer vi den unges muligheder i vore rammer.

Hvis vi har lidt mere tid, forventer vi, at den unge kommer på besøg, eller vi besøger den unge, sammen med sagsbehandler og meget gerne forældre, o.a., hvor den unge introduceres til Curam. Vi ser helst at den unge bekræfter sit ønske om at blive visiteret til Curam. Herefter aftales dato for indflytning, og handleplan skal fremsendes til Curam senest 5 arbejdsdage efter anbringelsen.​

Struktur i hverdagen

​Opholdet hos Curam er opbygget omkring nedenstående døgnrytme, og det er vores mål, at den unge så hurtig som mulig, med de individuelle udfordringer dette måtte indholde, indgår aktivt i denne rytme, og langsomt selv tager ansvar for dagens/ugens opgaver.

 • Kl. 7.15 Vækning
 • Kl. 7.30 Morgenmad og morgenmøde –hvordan gik dagen i går, hvad skal vi i dag.
 • Kl. 8.00 Oprydning på værelse, vasketøj, klargøring til formiddagsaktivitet/skole m.m.
 • Kl. 8.15 Formiddagsaktivitet/skole
 • Kl. 12.00 Frokost/hviletid
 • Kl. 13.00 Eftermiddagsaktivitet/skole
 • Kl. 16.00. Fritid
 • Kl. 18.00 Aftensmad
 • Kl. 19.00 Aftenmøde –hvordan er dagen gået, hvad skal der i morgen
 • Kl. 22.00 Godnat, tak for i dag

​Dette er en grundplan, og da næsten alle aktivitet er ud af huset, vil disse ofte være heldagsaktiviteter. Vi vægter undervisning og skolegang højt, og vil derfor bruge en del ressourcer på at skabe et undervisningstilbud der er tilpasset den unge. Læs mere under skole.

Det socialpædagogiske indhold/aktiviteter

​De bærende elementer i tilbuddet er tydelige voksne med en høj grad af mentaliseringsevne men kendskab til målgruppen og til unge i krise, og et højt aktivitetsniveau centreret omkring friluftaktiviteter.

​Ud over at være tydeligt definerende rammer for samvær og en overskuelig struktur for de unge, har aktiviteterne det formål at skabe situationer, hvor de unge og medarbejderne kommer tæt på hinanden.

Vi lægger vægt på den direkte dialog med den unge. Således starter hver dag med et morgenmøde hvor gårsdagen evalueres og den unge har mulighed for at komme frem med hvad der ligger på sinde, og dagens program gennemgås.

Der forventes ikke, at de unge selv kan opbygge fælles normer, hvorfor medarbejderne kontinuerligt støtter og følger op. Konflikter løses på her og nu basis. For hver enkelte unge lægges en aktivitetsplan indeholdende deltagelse i de daglige gøremål i huset, samt deltagelse i aktiviteter i strukturerede rammer, primært udenfor huset.

Der foreligger en dagsrytme, der klart beskriver, hvilke forventninger der er til den unges deltagelse, og til medarbejdernes ansvarsområde. Om aftenen skrives elektronisk døgnrapport som også snakkes igennem med den unge, og den unges feedback til medarbejderne, både de interne og de eksterne, vægtes højt.

​Der vælges aktiviteter, der kan ses som en erstatning for spændingsskabende, destruktiv og kriminel adfærd. Aktiviteter der kan give en succesoplevelse i forhold til egen formåen. Aktiviteter der kan skabe situationer, hvor den unge deltager i den fælles opgaveløsning. Aktiviteterne er ofte er fysisk præget, således at de unge kan blive fysisk trætte.

Hver dag, bortset fra rengøringsdag, foregår med aktiviteter fra morgen til eftermiddag, ofte udendørs. I weekenden er der ofte 2-2½. dages udflugter. Vi har aktiviteter som dykning – træning i svømmehal og dykning på havet, klatring, rapelling, paintball, cykling på mountainbike, havkajak, kano, speedbåd og vandski. Derudover planlægger vi flere gange årligt en udlandstur oftest af en uges varighed. Ved alle aktiviteterne anvendes kun professionelle instruktører og godkendte materieler af høj standard.

Udover de mere fysiske præget aktiviteter, har vi også stor held med at tilbyde alternative aktiviteter som fx Breathe S.M.A.R.T (Stress Management And Rehabilitation Training), ART træning (Anger replacement trainng) yoga og meditation.

Hjemmeweekends og besøg

De første 3 uger på akutafdelingen er der som udgangspunkt ingen hjemmebesøg, men forældrebesøg hos Curam kan dog aftales. Efter 3 uger i akutafdelingen aftales individuelt omkring hjemmeweekends. Der vil som regel være mulighed for hjemmebesøg hver anden weekend, forudsat at det er hensigtsmæssigt for den unge.

​Den unge kan, men udgangspunkt i den unges IP (individuel plan), modtage besøg af familie og venner, dog altid efter forudgående aftale.

Skoletilbud

​Hos Curam vægter vi læring/uddannelse endda meget højt, og undervisningen indrettes således specifikt i forhold til det enkelte unges behov med et særligt fokus på at genskabe glæden ved læring og tro på egen kunnen. Vi nægter at anerkende at en ung ikke er lærings-og undervisningsparat, vores udgangspunkt er, at når det ikke er lykkes at motivere den unge, skyldes det primært, at de tilbud den unge har fået, ikke har passet til den unge, og et af vores vigtigste opgaver bliver derfor i tæt samarbejde med den unge, være at finde den unikke, og ofte uanede, undervisningsform som passer den enkelte unge.

​Formålet med skoletilbuddet er at skabe mulighed for, at unge med såvel indlæringsmæssige som adfærdsmæssige vanskeligheder, sættes i stand til at komme i faglig udvikling i et struktureret skolemiljø. Således sikres, at barnet bliver mødt på niveauer, der svarer til barnets aktuelle formåen, og som det er beskrevet i IP’en (den individuelle plan), med et særligt fokus på den unges nærmeste udviklingszone.

Forældresamarbejde

​Forældresamarbejdet tager udgangspunkt i at det er en akut foranstaltning af kortere varighed, og vil blive tilrettelagt individuelt, under hensyn til, hvad der er hensigtsmæssigt for den enkelte unge.

​Men hos Curam inddrager vi altid familien som en del af vores helhedsorienterede indsats med den unge. Det er vores erfaring, at det er i arbejdet med hele familien, at den størst mulige udvikling ses hos den unge, og ikke mindst hos familien som enhed. Men det vil altid være en konkret vurdering, på hvilken måde og i hvilket omfang den unges familie skal involveres.

Rådgivning i forbindelse med anbringelse

​I forbindelse med en anbringelse kan Curam rådgive den kommende institution, plejefamilie eller døgninstitution, således at overgangen til institution eller plejefamilie bliver så uproblematisk som mulig. Herved sikrer vi, at den unge får den bedst mulige start det nye sted, eller hvis den unge vender tilbage til en døgninstitution/plejefamilie, kan vi være med til at sikre, at de tiltag Curam har haft positiv erfaring med, bliver implementeret. Dette gøres igennem en udførlig og professionel overlevering, samt rådgivning i de pædagogiske arbejdsmetoder.