Intensiv spædbarnsbehandling

Ydelse​Intensiv spædbarnsbehandling (kun i forbindelse med at en eller begge forældre er medindskrevet)
LovgrundlagSL. § 52. stk. 3. nr. 2 og 3.
UdbyderCuram – afdeling Carus
FormålCarus tilbyder de rette ressourcer, kompetencer og rammer til et spædbarn, som akut skal anbringes, inden barnet eksempelvis skal anbringes i en permanent plejefamilie.
Anbefalet varighed/periodeFå dage – 3 måned
Anbefalet omfang/timetalDøgndækning
MålgruppeSpædbørn, som er, eller har været udsat for omsorgssvigt, eller befinder sig i en situation, hvor det vurderes, som mest hensigtsmæssigt, at barnet akut skal placeres udenfor hjemmet inden en eventuel permanent plejefamilie kan tilbydes.
IndholdHvis et spædbarn er, eller har været udsat for massivt omsorgssvigt og udviklingstraume, så er det afgørende, at barnet så tidligt som muligt tilbydes intensiv spædbarnsbehandling, så der hurtig kan iværksættes en behandling, der på den bedste måde kan kompensere for de behov, barnet ikke har fået opfyldt. Med den rette støtte og behandling kan vi “fylde hullerne ud” og hjælpe barnet til at trives og udvikle sig.
BehandlingstilgangTidligere troede vi, at børn var født med en særlig evne til at hele efter en traumatisk oplevelse. I dag ved vi, at det er lige modsat. I dag ved vi, at børn som udsættes for omsorgssvigt eller traume i deres tidligste barndom får permanente hjerneskader, som påvirker deres kognitive evner, adfærd, følelser, sociale færdigheder og psyke. Men forskning har vist, at der er håb, hvis de møder den rette omsorg og kærlighed fra voksne omkring dem. Ved hjælp af den nyeste viden om hjernes udvikling har vi i dag mulighed for at støtte barnets heling og udvikling på en måde, som tager de særlige hensyn, der er nødvendige, når kaos, tab, angst, uforudsigelighed, fysisk eller psykisk omsorgssvigt har formet barnets udvikling. Den amerikanske forsker Bruce D. Perry har gennem sin forskning og sit praktiske arbejde med traumatiserede børn vist, hvordan en helhedsorienteret forståelse og indsats er med til at udvikle børns hjerner i en sundere retning. Det er relationen mellem mennesker, som giver børnene mulighed for på ny at genopbygge tillid, genvinde troen på sig selv og genoprette tryghed. Når vi forstår børnene og deres reaktionsmønstre, bliver vi bedre til at rumme dem.

​De vigtigste helende oplevelser finder ikke sted i terapien, men i relationer mellem mennesker, og derfor arbejder vi hos Carus med at skabe helende fællesskaber ved at give barnet tæt kontakt med mentaliserende velreguleret voksne, der giver børnene mulighed for at udvikle sig til empatiske og deltagende individer, som trods en svær start bliver værdifulde både i samfundets og deres egne øjne.

Når vi laver intensiv spædbarnsbehandling hos Carus, har vi fokus på at møde barnet med sensitivitet, affektregulering og en høj grad af kontinuitet. Dette gør vi ved selv at være velreguleret, med attitude, med vores krop, vores gestus, mimik og stemmeføring. Vi viser barnet, at vi er parate og lydhøre. Vi er ikke invaderende, snarere tilbageholdende og respektfulde, men dog nærværende og tydelige. Vi forsøger at være så få voksne, som muligt om behandlingen, ligesom vi er opmærksom på de fysiske rammer, ro, farver, minimering af forstyrrende elementer og rytme.

For at skabe og fastholde en sikker tilknytning er det afgørende, at en omsorgsperson reagerer på et barn på en veltilpasset måde. Barnet skal med andre ord helst opleve, at der er;

”et andet menneskes sind, der har barnets eget sind i sit sind”.

Derfor er alle ansatte hos Carus, der arbejder med intensiv spædbarnsbehandling uddannet pædagoger og oplært i spædbarnsbehandling med udgangspunkt i B. Perry, P. Fonagy og D. Nordangers forskning omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi og udviklingstraumer.

Flere medarbejdere er certificeret i brugen af NBO som vi bruger aktivt i arbejdet med barn og des forældre.
NBO – the Newborn Behavioural Observations – er en relationsstøttende observation af spædbørn udviklet af professor dr. Kevin Nugent et al. på Harvard Medical School, Boston Children´s Hospital i 90érne. Dansk Råstof – Familieprojektet er NBO Center i Danmark med eneret til at udbyde dette kursus.

NBO er en certificeret metodisk tilgang til en fælles observation af spædbarnet og består af 18 delelementer, der skal kobles sammen til en helhedsforståelse af det individuelle spædbarn. NBO synliggør således spædbarnets sprog og adfærdsmæssige evner gennem en fælles systematisk observation af spædbarnets adfærd. NBO er ikke en test, men en måde at tolke og forstå spædbarnets adfærd i fællesskab med forældrene.