IP – individuel plan

Individuelle planer er hjørnestenen i alt pædagogisk arbejde hos Curam, og alle medarbejdere oplæres og trænes løbende i, hvordan man arbejder med udgangspunkt i individuelle planer.​​

Med udgangspunkt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område, har vi hos Curam udarbejdet nedenstående retningsgivende dokument.

​Retningsgivende dokument vedrørende individuelle planer​

Standardbetegnelse​Individuelle planer er et aktiv redskab i den sociale indsats.Individuelle planer er lokalt udarbejdede planer til afklaring og beskrivelse af Curams aftaler og indsats i forhold til familien, barnet, den unge og de voksne. Individuelle planer har afsæt i de kommunalt udarbejdede handleplaner (lov om social service §§ 140, 141)
FormålIndividuelle planer er et aktiv redskab i den sociale indsats. Individuelle planer er lokalt udarbejdede planer til afklaring og beskrivelse af Curams aftaler og indsats i forhold til den familien, barnet, den unge og de voksne Individuelle planer har afsæt i de kommunalt udarbejdede handleplaner (lov om social service §§ 140, 141)
Ansvarlig for udførelsenCurams socialrådgiver i samarbejde med ledelsen, visitationen samt medarbejdere i den enkelte afdeling.
FremgangsmådeRetningslinjer for hvordan det sikres, at familien, barnet, den unges og de voksnes ønsker, mål og behov indgår i de individuelle planer.Udarbejdelsen af den individuelle plan påbegyndes i visitationsfasen i dialog mellem Curams socialrådgiver, familie, barnet, den unge og de voksnes primær pædagog.. Dialogens formål er at give mulighed for at formulere ønsker, mål og behov i forhold til behandlingsindsatsen samt at påbegynde fastsættelsen af indsatsen mål og delmål. Dialogens resultat noteres i den individuelle plan. Den første individuelle plan skal være udarbejdet og underskrevet af den familien den unge, kommunen, og Curam, inden familien, barnet, den unge eller de voksne indskrives i et af Curams tilbud.

Såfremt der er tale om en akut-anbringelse, så udarbejdes en kortfattet individuel plan med de vigtigste hovedpunkter så som:

Indsatsen formål
Vigtigste udviklingsmål
Tidshorisont
Samarbejde med biologisk netværk
Uddannelses/beskæftigelses-plan
Retningslinjer, der sikrer at arbejdet med at formulere mål delmål og udmøntning af konkrete aftaler forgår i et samarbejde mellem de relevante parter.

Senest 14 dage efter indskrevningen i et af Curams tilbud, udarbejdes den endelige individuelle plan i samarbejde med familien, barnet, den unge, de voksne og afdelingens socialrådgiver og primærpædagog. Det er socialrådgiverens ansvar at indkalde de relevante eksterne såvel som de interne parter til mødet eller sikre, at der den nødvendige konsensus mellem de formulerede ønsker, mål og behov, og de øvrige aktørs faglige vurderinger. Det er afdelingens socialrådgivers ansvar at udfærdige den individuelle plan i tæt samarbejde med primærpædagogen.

Retningslinjer for løbende evaluering og eventuelt revidering af de individuelle planer.

​Den individuelle plan evalueres og revideres efter 1-1½ månede i forbindelse med udarbejdelse af en statusrapport i samarbejde mellem afdelingens socialrådgiver, familien, barnet, den unge, de voksne og primærpædagogen. Evalueringen tager afsæt i en vurdering af, om de formulerede målsætninger blev opnået eller ej, og hvad der hhv. har virket befordrende eller forhindrende. Socialrådgiveren har ansvaret for at indkalde og forberede mødet og er tovholder i den individuelle plan i forhold til de fastsatte mål.

Det konkrete arbejde med individuelle planer hos Curam:

​Udarbejdelse af den individuelle plan skal som minimum omfatte:

  1. Udredning og afklaring af den enkeltes ønsker, mål og behov.
  2. Formulering og omsætning af mål og delmål til konkrete aftaler om indsatsen i et samarbejde mellem relevante parter.

​​​Planen skal tage udgangspunkt i den kommunalt udarbejdede handleplan. I tilfælde af, at kommunen ikke har udarbejdet den kommunale handleplan, udarbejdes ligeledes en individuel plan, for at sikre en målrettet indsats for den enkelte.

​En nærmere beskrivelse af Individuelle Planers indhold hos Curam:

​Når en ny familie, et barn, en ung eller en voksen, henvises til Curam, oprettes og indskrives vedkommende i Curams elektroniske journaliserings- og dokumentations system Planner4You af Curams socialrådgivere evt. en fra ledelsen.

​De nødvendige skabelonen i Planneur4Y oprettes af socialrådgiver/afdelingsleder til senere indførelse af dagbogsnotater mv., med henblik på at forebygge dobbeltarbejde.

Indskrivningssamtalen med kontaktpædagog har fokus på, at familiens, børnens, de unges, den voksnes ønsker, mål og behov respekteres og nedskrives. Ved denne samtale afdækkes ligeledes de kommunikative kompetencer, så vi er sikre på, at vi kommunikere på en måde, som familien, barnet, den unge , de voksne forstår, og som giver mening.

​Mål og delmål forberedes af afdelingsleder til efterfølgende drøftelse på afdelingsmøde, og den individuelle plan aktiveres af socialrådgiver.

Der drøftes og besluttes mål og delmål, gerne på afdelingsmøde, med udgangspunkt i den kommunale handleplan & øvrigt eksternt samarbejde, indskrivningssamtale, afdækning af kommunikative kompetencer og barriere.

Der afholdes løbende opfølgende samtaler i forhold til mål og delmål.

Div. udtalelser skrives af socialrådgiver i tæt samarbejde med afdelingsleder og kontakt pædagog.

Inddragelse af den familiens, barnets, den unge og de voksne, fx via feedback om primærpædagogens indsats og Curams samlede indsats, vægtes højt i Curams arbejde med IP, og er ikke bare tomme ord, men udføres i praksis.