Psykologiske helhedsvurdering (tilknytningsundersøgelse)

Ydelse​Tilknytningsundersøgelse (psykologisk helhedsvurdering)
LovgrundlagSL. § 68a / § 52 stk.3 nr. 9.
UdbyderCuram – afdeling Carus
FormålFormålet er at afdække barnets tilknytning til sine forældre og forældres tilknytning til deres barn/børn. Såfremt barnet er anbragt i fx en plejefamilie, vil barnets tilknytning til disse ligeledes indgå i undersøgelsen.
”Børn og unge-udvalget kan træffe afgørelse om, at et barn eller en ung, der efter § 52, stk. 3, nr. 7, har været anbragt uden for hjemmet i mindst 3 år, fortsat skal være anbragt uden for hjemmet i en videreført anbringelse, hvis barnet eller den unge har opnået en så stærk tilknytning til anbringelsesstedet, at det på kortere og længere sigt må antages at være af væsentlig betydning for barnets eller den unges bedste at forblive på anbringelsesstedet.” (SL. § 68a)​
Anbefalet varighed/periodeAfhængig af den konkrete sag forventes undersøgelsen at tage 2-4 måneder
Anbefalet omfang/timetal30 – 40 timer
MålgruppeUdsatte børn/unge, hvor der er risiko for alvorlig skade på barnet/den unges sundhed og/eller udvikling, og hvor forældrene ikke vil give samtykke til, at der foretages en undersøgelse.
IndholdUndersøgelsen vil have fokus på de biologiske forældrenes samlede forældreevne, målt på forældrenes evne til kognitiv og emotionel fleksibilitet, sensitivitet og evne til refleksion.

​Undersøgelsen vil ligeledes have fokus på samspil, tilknytning, indre arbejdsmodeller, mentalisering og hvorledes dette kommer til udtryk i samspillet mellem forældrene og deres barn/børn. Forældrenes evne til at varetage omsorgen for deres barn, som er essentiel for barnets trivsel og udvikling, vil vurderes i forhold til barnets unikke udviklingshistorie og behov. Barnets tilknytning til fx plejeforældre vil ligeledes blive undersøgt.

Der vil blive udarbejdet 2 rapporter, en vedr. barnets/børnenes tilknytning til biologisk familie og en vedr. barnets/børnenes tilknytning til plejeforældrene, med særlig fokus på en helhedsvurdering af barnets udviklingshistorie indtil nu. Der vil ligesom indgå en vurdering af hvordan tilknytningen vil antages at kunne udvikle sig over tid, i forskellige kontekster.

Tilknytningsundersøgelsen vil typisk indeholde:

 • Opdrag fremsendes af bestiller.
 • Toftemosegaard fremsender et tilbud, som tager udgangspunkt i det fremsendte opdrag.
 • Opstartsmøde med sagsbehandler og biologiske forældrene, primært vedrørende undersøgelsens formål og struktur.
 • Opstartsmøde med plejeforældre. Kan evt. undlades, da vi evt. selv kan aftale opstartsmøde med plejeforældrene, hvor vi også kan lave et forkortet genogram og AAI.
 • Toftemosegaard fremsender i forlængelse af det indledende møde en kontrakt til godkendelse.
 • Såfremt tilbuddet accepteres af kommunen, fremsender relevante sagsakter.
 • Samtale og udarbejdelse af Genogram med mor/far.
 • Samtale med mor/far med udgangspunkt i AAI (Adult Assessment Interview).
 • Samtale med mor/far med udgangspunkt i WMCI (Working Model of the Child Interview).
 • Observationer og videooptagelser af samspillet mellem mor/far og barn/børn.
 • Insight Assessment (AI) samtale med mor/far, med udgangspunkt i udvalgte dele af videooptagelserne.
 • Tilknytningsvurdering af mor/far og barn/børn, ved hjælp af Care Index med udgangspunkt i ovenstående videooptagelser.
 • Vurdere af kvaliteten af det affektive og adfærd i forældre/barn relationen ved brug af skaler fra PC-ERA (Parent-Child – Early Relational Assessment), 0-4 årige børn.
 • Vurdering af mor/fars mentaliseringskompetencer ved hjælp af LEAS (levels of emotional awareness scale), RME (Reading the Mind in the Eyes) og Ekman´s billeder.
 • PDI-RF (Parent Delevopment Interview og kodning af Refleksiv funktion) test af mor/far.
 • Børnesamtale fx med udgangspunkt i:
 • FRT (Family Relations Test – Children’s Version)
 • CAT (Children’s Apperception Test)
 • Rotters sætningsfuldendelsestest.
 • Scenotest
 • Eller andet interview værktøj afstemt ifht. barnets alder og kommunikative kompetencer.
 • Kognitiv test af biologiske forældre ved brug af WAIS-IV.

 

 • Personligheds test af biologiske forældre med fx NEO-PI-III eller TAT.
 • Samtale med biologiske forældre om moderskab, faderskab, forældreskab og fremtiden.
 • Indsamling af yderligere information om mor/far og barn/børn fra relevante aktører, fx dagtilbud, støtte/kontakt-personer eller andre, såfremt dette vurderes hensigtsmæssigt.
 • Udarbejdelse af 2 rapporter med konklusion og anbefalinger, med særlig fokus på en helhedsvurdering af barnets tilknytning til henholdsvis biologiske forældre og plejeforældrene. Der vil ligeledes indgå en vurdering af hvordan tilknytningen vil antages at kunne udvikle sig over tid, i forskellige kontekster.
 • Gennemgang af rapporten for mor/far.
 • Gennemgang af rapport for plejeforældre.
 • Gennemgang af rapporten for sagsbehandler og mor/far.

Plejeforældre:

 • Samtale med plejeforældrene med udgangspunkt i Geneogram og AAI.
 • Samtale med plejeforældrene om barnets tid hos dem og deres tanker om fremtiden (bekymringer, egne børn, når plejebarnet fylder 18 år hvad så, osv.
 • Observationer og videooptagelser af samspillet mellem plejeforældre og barn/børn.
 • Insight Assessment (AI) samtale med plejeforældre, med udgangspunkt i udvalgte dele af videooptagelserne.
 • Tilknytningsvurdering af plejeforældre og barn/børn, ved hjælp af Care Index med udgangspunkt i ovenstående videooptagelser.
 • Vurdere af kvaliteten af det affektive og adfærd i plejeforældre/barn relationen ved brug af skaler fra PC-ERA (Parent-Child – Early Relational Assessment), hvis barnet er 0-4 år.

Undersøgelsen vil blive udarbejdet i overensstemmelse med ”Socialministeriets retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af forældrekompetenceundersøgelser”, fra juni 2011.​

VidensgrundlagCarus anvender anerkendte interview- og undersøgelses værktøjer, ligesom vi løbende deltager i kurser indenfor området.

Vi anvender fx:

 • PDI-RF (Parent Delevopment Interview og kodning af Refleksiv funktion)
 • PC-ERA (Parent-Child – Early Relational Assessment)
 • AAI (Adult Assessment Interview)
 • Care index (video optagelser og vurdering af samspil)
 • Mentaliseringskompetencer undersøgelseved hjælp af LEAS (levels of emotional awareness scale), RME (Reading the Mind in the Eyes) og Ekman´s billeder.
 • FRT (Family Relations Test – Children’s Version)
 • CAT (Children’s Apperception Test)
 • Rotters sætningsfuldendelsestest.
 • Scenotest