Rammerne for det pædagogiske arbejde og samarbejdspartner

På Context ser vi vores børn og unge som selvstændige og unikke individer, og derfor skal de altid ses og behandles som sådan.

Med afsæt i de unges kommunale handleplaner, IP’en (Den individuelle Plan der udarbejdes efter 2-3 uger), samt øvrige beskrivelser og udredninger der evt. måtte forelægge, tilrettelægges det individuelle pædagogiske og behandlingsmæssige tilbud. Tilbuddet og medarbejdernes indsats tilpasses løbende under anbringelsen. Dette sker i takt med at vores kendskab øges til vores børn og unges funktionsevner, særlige vanskeligheder, generelle og specifikke behov.

 • Vi vil altid tilstræbe det mest optimale individuelle pædagogiske og behandlingsmæssige tilbud, til vores børn og unge.
 • Vi tror på at en bæredygtig relation i samvær med en autentisk voksen, er med til at skabe udvikling hos vores børn og unge.
 • Vi arbejder med en bevægelse fra ydre mod indre styring – med fokus på udvikling af vores børn og unges selvværd, identitet og magt over eget liv.
 • Vi arbejder med tydelig struktur og en forudsigelig hverdag – hvori vi styrer, guider og vejleder vores børn og unge, ud fra den enkeltes behov og nærmeste udviklingszone.
 • Vi smider ikke vores børn og unge ud, og vi ser børn og unges adfærd som en kommunikation til omverden, også den der umiddelbart ikke giver mening.
 • Vi lægger vægt på at vores børn og unge mødes af omsorgsgivende, mentaliserende, troværdige, robuste, motiverende og professionelle voksne.
 • Vi arbejder med tryghedsskabende rammer, som f.eks. rutiner, nærvær, omsorg, humor og engagement.
 • Vi lægger stor vægt på at bygge bro til livet uden for Context, og har et tæt samarbejde med lokalmiljøets uddannelsesinstitutioner, kulturlivet og erhvervslivet (se hvilke nedenfor under samarbejdspartner)

På Context handler det om at møde vores børn og unge der hvor de er, og at de pædagogiske rammer som vi sætter, tilgodeser det enkelte barn og den enkelte unge.

Når vi påtager os det store ansvar, det er at lave et socialpædagogisk tilbud til børn og unge, er det af afgørende betydning, at vi rummer den unge uanset adfærd. Det er derfor fundamentalt, at vi ikke smider vores børn og unge ud, men i stedet tilpasser rammerne, så de børnene og unge oplever, at vi ikke svigter, når udfordringerne er store. Disse rammer, er med til at skabe en grundlæggende ro og tryghed for vores unge, hvilket giver basis for det videre pædagogiske behandlingsarbejde. Hvis dette betyder at et barn eller en ung i en periode har brug for at blive skærmet, for igen at kunne blive en del af fællesskabet, er vi klar til dette.

Udgangspunktet, for arbejdet med børn og unge anbragte på Context, er en klar og tydelig struktur. De unges dag, er præget af en tydelig struktur og forudsigelighed. Fra de står op om morgenen, til de skal i seng om aftenen, ved de hvad de skal lave – dette ofte på klokkeslæt. Struktur gælder også i det sociale samvær, hvor de i samfundet gældende adfærdsnormer, er rammen. Vi tror på, at denne struktur og forudsigelighed, skaber den nødvendige ro og tryghed, som vores unge har brug for.

Via anerkendende kontakt, omsorg, vedholdenhed, episoder og forløb med fælles aktiviteter og “et fælles tredje”, opbygges relationen. Man kan sige at det vigtigste værktøj, er os selv, og vores egen person, som skal bringes i spil i forhold til den enkelte unge.

På Context arbejder vi bevidst med brugen af fællesskaber, både internt i huset, men også i forhold til lokalsamfundet, skole, praktik, ungdomsskole, idrætslivet mv. Når børn og unge bliver anbragt sidder de ofte tilbage med en oplevelse af at være anderledes og marginaliseret. Derfor har vi som behandlingssted et ansvar i at arbejde hen mod, at vores børn og unge føler sig som en del af det samfund de er omgivet af. Vi ser udvikling af sociale kompetencer som en forudsætning for social deltagelse generelt og som en grundlæggende forudsætning for læring og udvikling. Det er af afgørende betydning, at barnet og den unge selv oplever at blive værdsat som deltager i sociale sammenhænge, og derfor arbejder vi på Context med at tillære vores unge sociale normer (fx via AART og SPT), så de formår at få oplevelsen af at være inkluderet i nye og positive fællesskaber. I dette arbejde gør vi aktivt brug af de forskellige fællesskaber, der er i og udenfor Context. Internt kan det være værksteder, træningsrum, musikrum, e-sport og madlavning (inkl. dyrkning af egne råvare).

Samarbejdspartner
På Context er vi som nævnt, optaget af fællesskaber og anser det som en central del af vores socialpædagogiske indsats, at barnet/den unge indgår i betydningsfulde relationer også udenfor huset, og vi har derfor et tæt samarbejde med:

 • Fjordskolen – et socialpædagogisk skoletilbud med 4 afdelinger i Kirke Hyllinge (10 min. i bil fra Context).
 • Skolen i Skibby, en dagbehandlingsskole for psykisk sarte og skrøbelige børn og unge (5. min. i gåafstand fra Context)
 • Specialskolen Kærholm med 2 afdeling i henholdsvis Frederikssund og Jægerspris (15 min. i bil fra Context)
 • FGU Nordsjælland afdeling Skibby (3 min. i bil fra Context)
 • Skibby Idrætsklub (fodbold, dart, E-sport og badminton) (2 min. gåafstand fra Context)
 • Frederikssund Ungdomsskole afdeling Skibby (2 min. i bil fra Context)
 • Dalby bordtennis klub (7 min. fra Context)
 • Kwan Chang – Bramsnæs Taekwondo Klub (10 min. i bil fra Context)
 • Frederikssund Free Fight (MMA, Kickboxing, Grappling m.m) (15 min.i bil fra Context)
 • Skibby Auto- og Plæneklipper service (3 min gåafstand fra Context)
 • XL-byg i Skibby (3 min. i bil fra Context)
 • Skibby Kino (2 min. i bil fra Context)
 • Meny i Skibby (2 min. i bil fra Context)
 • Aldi i Skibby (3 min. i bil fra Context)
 • Genbrugspladsen i Skibby (4 min. i bil fra Context)
 • Skibby Kino (3 min. i bil fra Context)

Da både forstander og flere medarbejder enten er født eller har boet i årtier i Skibby, har vi mange kontakter i lokalmiljøet som vi kan trække på, og som støtter op om Context arbejde.