Døgntilbud til børn og unge

Curam siger aldrig nej til et barn eller ung i nød, og vi løser opgaver hvor andre måske har sagt nej.

Curam har 2 døgnbehandlingsafdelinger Spero (6-12 årige) og Context 10-18 (23 årige) med 5 pladser på hver afdeling.

​​Hos Curam har vi fokus på individuelle behov, hver sag er unik, og derfor tager alt vores arbejde udgangspunkt i en Individuel Plan (IP) og med denne som udgangspunkt tilrettelægges en pædagogisk hverdag der tager udgangspunkt i barnets og den unges nærmeste udviklingszone. Ved en anbringelse gennem Curam, vil både barnet/den unge, deres familie og den anbringende myndighed opleve et meget højt faglig niveau, og vi går aldrig på kompromis med vores faglighed.

Vi ønsker ikke blot at opbevare de unge, vi ønsker at tilbyde dem behandling, og støtte dem mod nærmeste udviklingszone.

Målgruppe

​Curam er et tilbud til unge fra 6-18 (23) årig, med et bredt spekter af problematikker og udfordringer i deres hverdag. Overordnet er dog et fællestræk ved de unge, at de udviser en problematisk adfærd, så som at være udadreagerende, selvskadende, antisocial og/eller har et stofmisbrug.

​Typisk omhandler det følgende 4 hovedgrupper:​

 1. Kriminalitet og antisocial adfærd. I forhold til kriminalitetsproblematikker i de unges liv, er der ofte tale om berigelse og vold. Men det kan også være, at den unge er indblandet i hærværk, bande- og gruppekriminalitet, salg af stoffer, graffiti, brandstiftelse el.lign. Endvidere er det adfærdsvanskeligheder i forbindelse med at indgå i sociale relationer, såsom familie og positive vennegrupper, samt de etablerede systemer, herunder skole, arbejde, fritidsaktiviteter osv.
 2. Misbrug. Mange af de unge, der er indskrevet hos Curam, har et problematisk brug af stoffer – typisk hash, men også kokain, amfetamin, alkohol, ecstasy o.a. Dette misbrug, vanskeliggør, at den unge kan varetage et arbejde, en uddannelse og få en dagligdag til at fungere, samt opnå de samme ting som deres jævnaldrende. Det sætter også hele familien under voldsomt pres og kan have store konsekvenser for både forældre og søskende. Når man bliver indskrevet hos Curam, skal den unge samarbejde målrettet hen mod at komme ud af sit misbrug, og vi laver en screening for misbrug. Vi arbejde med udgangspunkt i PAV (projekt andre valg, læs mere her.)
 3. Psykiske lidelser. En del af Curams målgruppe, har psykiske problemer eller psykiatriske lidelser – nogle er diagnosticeret. Dette er typisk unge med dyssociale træk, personlighedsforstyrrelser, ADHD, Borderline og skizofreni. I nogle sammenhænge består en del af Curams arbejde i at klarlægge – i samarbejde med relevante fagpersoner – om den unge evt. har en ubehandlet psykisk lidelse, derfor laver i ofte en psykiatrisk screening af den unge.
 4. Børn og unge der er svært traumatiserede i deres første leveår, eksempelvis som følge af pludselige tab, mange skift, omsorgssvigt, fysiske, seksuelle og/eller psykiske overgreb. Ofte diagnosticeret med en reaktiv tilknytningsforstyrrelse, og ofte med alvorlige forstyrrelser i deres selvopfattelse og relationer til andre mennesker, dvs. børn og unge med træk af adfærdsforstyrrelser og borderline/affektive forstyrrelser/ momentvise psykotiske tilstande, samt børn med træk af tidlig frustration.

​Hos Curam inddrager vi altid familien som en del af vores helhedsorienterede indsats med barnet/den unget da det er vores erfaring, at en høj grad af involvering af barnets/den unge netværk, giver den størst mulige udvikling ses hos den unge, og ikke mindst hos familien som enhed. Vi arbejder meget bevidst med det dilemma,

​”at den biologiske familie/den unges netværk – og ofte mest centralt mor og far – er årsagen til barnets problem og ofte ubevidst er med til at opretholde den negative udvikling, samtidig med, at de er den vigtigste ressource for at barnet overkommer sine problemer”.​

Individuel plan (IP)

​Udgangspunktet for arbejdet med barnet/den unge både på den korte bane og den længere bane, vil være en konkret udformet individuel plan, som senest 14 dage efter den unge er startet hos Curam, laves i tæt samarbejde med barnet/den unge.

​Individuelle Planer er hjørnestenen i alt pædagogisk arbejde hos Curam, og vi vægter det meget højt, og alle medarbejder oplæres og trænes løbende i hvordan man arbejder med udgangspunkt i Individuelle Planer.

Med udgangspunkt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område, har vi hos Curam udarbejdet et retningsgivende dokument som du kan læses mere om her (IP)

Det konkrete arbejde med Individuelle Planer hos Curam

​Udarbejdelse af den individuelle plan skal som minimum omfatte:

 • Udredning og afklaring af den enkeltes ønsker, mål og behov.
 • Formulering og omsætning af mål og delmål til konkrete aftaler om indsatser i et samarbejde mellem relevante parter.

​Planen skal tage udgangspunkt i den kommunalt udarbejdede handleplan. I tilfælde af, at kommunen ikke har udarbejdet den kommunale handleplan, udarbejdes ligeledes en individuel plan, for at sikre en målrettet indsats for den enkelte.

​En nærmere beskrivelse af Individuelle Planers indhold hos Curam

 • Når en ny ung henvises til Curam, oprettes og indskrives vedkommende i Curams elektroniske journaliserings- og dokumentations system Planner4You af Curams socialrådgivere evt. en fra ledelsen.
 • Indskrivningssamtale med kontaktpædagog med fokus på den unges ønsker, mål og behov. Ved denne samtale afdækkes ligeledes den unges kommunikative kompetencer, så vi er sikre på, at vi kommunikere med den unge på en måde som den unge forstår og som giver mening.
 • ​Mål og delmål forberedes af afdelingsleder til efterfølgende drøftelse på afdelingsmøde og den individuelle plan aktiveres af socialrådgiver.
 • Der drøftes og besluttes mål og delmål, gerne på afdelingsmøde, med udgangspunkt i den kommunale handleplan og øvrigt eksternt samarbejde, indskrivningssamtale, afdækning af kommunikative kompetencer og barrierer, og afdækning af den unges forudsætninger for indflydelse.
 • Der afholdes løbende opfølgende samtaler i forhold til mål og delmål mellem kontaktpædagog og den unge.
 • Div. udtalelser skrives af socialrådgiver i tæt samarbejde med den unges primærpædagog.
 • Inddragelse af den unge, fx via feedback fra den unge vedr. primærpædagogens indsats og Curams samlede indsats, vægtes højt i Curams arbejde med IP, og er ikke bare tomme ord, men udføres i praksis.

​Visitation

​Visitation til akutafdelingen sker i samarbejde med Curams visitationsgruppe som består af aut. psykolog Flemming Z. Christiansen, afdelingsleder Katrine Ahlquist og socialrådgiver Kim Heiner-Larsen, som træffes på tlf. 2924 8370, og har vi plads og nok professionelle medarbejder, kan anbringelsen ske med få dages varsel.

​​Visitation forudsætter en høj grad af gensidig information. Sagsbehandleren giver en dækkende beskrivelse af den unge og sender alle relevante papirer til Curam, og på det grundlag vurderer vi den unges muligheder i vore rammer.

Hvis vi har lidt mere tid, forventer vi, at den unge kommer på besøg, eller vi besøger den unge, sammen med sagsbehandler og meget gerne forældre, o.a., hvor den unge introduceres til Curam. Vi ser helst at den unge bekræfter sit ønske om at blive visiteret til Curam. Herefter aftales dato for indflytning, og handleplan skal fremsendes til Curam senest 5 arbejdsdage efter anbringelsen.​