Parallelanbringelse

Parallelanbringelse (døgnophold jf. SL § 55)

Lovgrundlag

SL § 107 og § 52 stk.3 nr. 4.

Udbyder

Curam – afdeling Carus

Formål

 • Afdeling Carus tilbyder familier og kommende familier, enlige mødre/fædre, døgnophold med behandling og støtte i en hjemlig atmosfære.
 • Carus er et tilbud til familier, som er sårbare og udsatte, og hvor der er risiko for, at børnene på sigt kan/skal anbringes i et døgntilbud.
 • Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret og forebyggende tilgang, hvor der samtidigt behandles og/eller ydes støtte i de aktuelle vanskeligheder og udfordringer, der måtte være tilstede i familien. På den måde stræber vi efter at danne et grundlag for familiens videre udvikling og trivsel, som derved på sigt kan bedre forældrenes udgangspunkt for deres børns trivsel.
 • ​Formålet med en parallelanbringelse hos os er at skabe en udvikling i familien, som gør, at flere børn kan forblive i hjemmet efter døgnbehandlingen, fremfor at barnet/børnene anbringes uden for hjemmet.

​Carus’ fokuspunkter er:

 • ​støtte forældrenes udvikling i forhold til omsorg og relationsdannelse
 • støtte forældrene i at skabe en stabil, tryg og genkendelig hverdag for børnene
 • børnene kommer i udvikling og trivsel
 • støtte forældrene så de kan få nogle brugbare redskaber til deres forældreroller

Anbefalet varighed/periode

 • 3-6 måneder
 • ​Anbefalet omfang/timetal
 • Der er personaledækning 24/7 inkl. sovende nattevagt. Tilkøb af vågnen nattevaagt er muligt.

Målgruppe

 • Gravide kvinder vurderet som psykisk sårbare: Gravide kvinder, som er vurderet psykisk sårbare, kan på Carus både modtage behandling og støtte i hverdagen, som kan bedre deres grundlag for udvikling i forhold til deres forældrerolle.
 • Familier med fortrinsvis yngre børn: Familier, der har brug for døgnbehandling, er familier, som kan have svært ved at skabe en tryg og stabil hverdag for deres børn. Dette kan være grundet udfordringer i forældrenes egne liv, såsom omsorgssvigt eller overgreb i barndommen, eller eksempelvis aktuelle personlighedsforstyrrelser, som gør, at de mangler omsorgs- og relationskompetencer.
 • Unge, gravide piger: Piger som har udfordringer, såsom psykiatriske diagnoser, omsorgssvigt eller overgreb i barndommen, eller har brug for et skift i miljø for at få en god start i forældrerollen, kan profitere af døgnbehandlingen på Carus. Endvidere kan piger, hos hvem der er tvivl om, hvorvidt de kan tage vare på et barn både omsorgsmæssigt, men også strukturmæssigt, indgå i døgnbehandlingen. Unge fædre er ligeledes velkomne på Carus.
 • Familier hvor det er vurderet, at der er et udviklingspotentiale: Carus kan støtte en familie, som har brug for vejledning og guidning i hverdagen, for at forældrene kan videreudvikle deres omsorgs- og relationskompetencer, og for at børnene kan fortsætte deres følelsesmæssige og motoriske udvikling hensigtsmæssigt.
 • ​Forældre, hvor der er behov for udredning af forældrekompetencer: Carus tilbyder anbringelser, hvor Carus’ psykologer og pædagoger laver en forældrekompetenceundersøgelse ud fra tests, observationer, samtaler mv.
 • ​Familier med akut behov for ophold i en beskyttet døgnramme: Familier, der står i en situation, hvor de akut har behov for støtte eller behandling, kan blive anbragt på Carus.Observation af samvær. Familier kan blive anbragt på Carus, hvis der er behov for, at observere forældrenes evner i forhold til omsorg, struktur, kontakt og relationsdannelse med deres børn.
 • ​Observation af samvær: Familier kan blive anbragt på Carus, hvis der er behov for, at observere forældrenes evner i forhold til omsorg, struktur, kontakt og relationsdannelse med deres børn.
 • ​Ofte er det i relationerne mellem forældre og barn, vanskelighederne befinder sig. Her kan det blandt andet være en udfordring for forældrene at skabe trygge og forudsigelige rammer for barnet, hvilket er essentielt for en hensigtsmæssig udvikling hos børn. For at disse kompetencer kan udvikles, kræver det en kontinuitet i en eventuel behandling og støtte, hvilket Carus tilbyder.

Indhold

På Carus har vi fokus på, at de genkendelige og forudsigelige rammer fastholdes, så familierne kan mærke stabilitet i hverdagen.

Personalet på Carus består af en gruppe tværfaglige professionelle medarbejdere, da vi på den måde kan tilbyde en lang række forskellige behandlingsmetoder, alt efter hvilken metode, den pågældende familie har behov for, og vil profitere mest af. Selve behandlingsplanerne og behandlingstilgangene til familierne bliver varetaget af Carus’ psykolog i samarbejde med familiens kontaktpædagoger.

Behandlings-tilgang

 • Carus er et forældrefokuseret tilbud med fokus på udvikling og afklaring af kompetencer – med barnet i centrum. Ud fra Carus’ teoretiske ståsted, ser vi, at man kun kan forstå et barns adfærd i relation til den voksnes adfærd, ligesom den voksnes adfærd skal forstås som en reaktion på barnets adfærd, og derfor er samspillet naturligt i fokus. Derfor, for at skabe mulighed for, at mor og far kan respondere hensigtsmæssigt på barnets forskellige tilstande i forhold til de udfordringer, der måtte forefindes i familien, kan vi gennem en parallelanbringelse støtte forældrene til at opleve sig som relevante og betydningsfulde for barnets udvikling. Her tillægger vi desuden kommunikationen (både mellem forældre-barn, forældre-professionel, barn-professionel og professionel-professionel) en central plads, ligesom vi er meget opmærksomme på at inddrage det biologiske netværk. Vi arbejder bevidst med dilemmaet:
 • ” At den biologiske familien – og ofte mest centralt mor og far – er årsagen til barnets problem og ofte ubevidst er med til at opretholde den negative udvikling, samtidigt med, at de er den vigtigste ressource for at barnet overkommer sine problemer”​

Læs folder her

Click here to add your own text